มารู้จัก "ปัจจัยความเสี่ยง" ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ("กองทรัสต์")

PROSPECT REIT MANAGEMENT

ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบทําให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงาน ไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทรัสต์

ก่อนการตัดสินใจลงทุน เราจะคุ้นเคยกันเป็นประจำ คือ "การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ" แม้แต่การลงทุน "กองทรัสต์" ก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในลำดับต้น ๆ ในการลงทุนแต่มักจะถูกละเลย ดังนั้น PROSPECTRM อยากให้มองความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงทุกครั้งก่อนลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงของกองทรัสต์สามารถสรุปได้ดังนี้