ผู้นำด้านการบริหารจัดการกองทรัสต์

อย่างมืออาชีพในประเทศไทย

ผู้นำด้านการบริหารจัดการกองทรัสต์

อย่างมืออาชีพในประเทศไทย

ผู้นำด้านการบริหารจัดการกองทรัสต์

อย่างมืออาชีพในประเทศไทย

ผู้นำด้านการบริหารจัดการกองทรัสต์

อย่างมืออาชีพในประเทศไทย
เลื่อนลง
ความเชี่ยวชาญ

Prospect RM นำโดยคณะกรรมการ และทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการกองทรัสต์และการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกองทรัสต์ รวมไปถึงการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

กองทรัสต์ที่เราบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

Prospect

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์”) จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน มูลค่าการเข้าลงทุน 3,500 ล้านบาท (มูลค่าดังกล่าวได้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทรัสต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
บาทต่อหน่วย
การจ่ายเงินคืนทุน
(รอบการดำเนินงาน 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64)