ความเชี่ยวชาญ

Prospect RM นำโดยคณะกรรมการ และทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการกองทรัสต์และการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกองทรัสต์ รวมไปถึงการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

  1. ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ผู้จัดการกองทรัสต์)
  2. ทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการบริหารจัดการกองทรัสต์ บริหารงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ทั้งในส่วนของผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ทรัสตีกองทรัต์ (Trustee) และ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) มากว่า 10 ปี มี ทำให้เข้าใจภาพรวมของกองทรัสต์เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
  3. บริหารจัดการทรัพย์สิน โดยควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย สัญญา ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความรับผิดชอบในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง
  5. มีความพร้อมในการบริหารการลงทุน ทั้งในทรัพย์สินหลักและทรัพย์สินอื่นเป็นไปอย่างเหมาะสม ดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และสัญญาก่อตั้งทรัสต์