EN TH
ความเชี่ยวชาญ

PRM นำโดยคณะกรรมการและทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการ REIT และการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รวมไปถึงการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของ REIT อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหน่วย

  1. ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)
  2. ทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการบริหารจัดการ REIT บริหารงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ทั้งในส่วนของผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ทรัสตี (Trustee) และ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) มากว่า 10 ปี มี ทำให้เข้าใจภาพรวมของ REIT เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม
  3. บริหารจัดการทรัพย์สิน โดยควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย สัญญา ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความรับผิดชอบในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ REIT Manager ได้อย่างต่อเนื่อง
  5. มีความพร้อมในการบริหารการลงทุน ทั้งในทรัพย์สินหลักและทรัพย์สินอื่นเป็นไปอย่างเหมาะสม ดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (Trust Deed)