EN TH

ผู้เกี่ยวข้องหลักของกอง REIT

ทรัสตี

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

 • ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) บริหาร REIT ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (Trust Deed)
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สินของ REIT แยกต่างหากจากทรัพย์สินของทรัสตี และพิจารณา / ดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของ REIT
 • เข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วย และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ผู้จัดการกองทรัสต์ จะขอมติเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือไม่
 • จัดประชุมผู้ถือหน่วย เพื่อขอมติพิจารณาเลือกผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ (กรณีมีเหตุต้องเปลี่ยนผู้จัดการกองทรัสต์)

ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager)

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

 • ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยกับสำนักงาน ก.ล.ต.
 • กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของ REIT
 • ลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
 • บริหารจัดการ REIT ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินของ REIT และมูลค่าหน่วย
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจัดหาผลประโยชน์
 • พิจารณาการจ่ายส่วนแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือหน่วย
 • จัดประชุมผู้ถือหน่วยทุกปี และตามที่ผู้ถือหน่วยร้องขอ