โครงสร้างและขั้นตอนการจัดตั้งกองทรัสต์

ผู้เกี่ยวข้องหลักของกองทรัสต์

ทรัสตี 

 • ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ บริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์ แยกต่างหากจากทรัพย์สินของทรัสตี และพิจารณา / ดูแลการ เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์
 • เข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ผู้จัดการกองทรัสต์ จะขอมติเป็นไปตาม สัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือไม่
 • จัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อขอมติพิจารณาเลือกผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ (กรณีมีเหตุต้องเปลี่ยนผู้จัดการกองทรัสต์)

ผู้จัดการกองทรัสต์ 

 • ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์กับสำนักงาน ก.ล.ต.
 • กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของกองทรัสต์
 • ลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
 • บริหารจัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ และมูลค่าหน่วยทรัสต์
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจัดหาผลประโยชน์
 • พิจารณาการจ่ายส่วนแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
 • จัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกปี และตามที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอ