ข้อมูลบริษัท

PROSPECT REIT MANAGEMENT

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ (Prospect REIT Management: PRM) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 10,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 PRM ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ผู้จัดการกองทรัสต์)

PRM มีความมุ่งมั่นอย่างสูงในการบริหารจัดการกองทรัสต์ อย่างมืออาชีพและมีการเติบโตพร้อมกับมีผลตอบแทนที่ดีที่สุด อย่างสม่ำเสมอให้กับนักลงทุน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท
29 พฤศจิกายน 2562
ก.ล.ต. เห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจเป็น ผู้จัดการกองทรัสต์
26 มีนาคม 2563
A specialist approach

ทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการบริหารจัดการกองทรัสต์ บริหารงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการกองทรัสต์

 • ทีมงานมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทรัสต์และกองทุนอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทั้งในส่วนของ ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ทรัสตีกองทรัสต์ (Trustee) และ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ทำให้เข้าใจภาพรวมของกองทรัสต์เป็นอย่างดี
 • ทีมงานมีประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อการลงทุนหลากหลายประเภท เช่น ประเภททรัพย์สิน อาคารโรงงานและคลังสินค้า (Industrial), สำนักงานให้เช่า (Office), ศูนย์การค้า (Retail) และ โรงแรม (Hospitality) มีมุมมองที่หลากหลายมาช่วยบริหารจัดการกอง REIT ได้

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

 • ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจและบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูป และศูนย์กระจายสินค้าให้เช่า รวมถึงการบริหารเขตประกอบอุตสาหกรรมทั้งเขตประกอบการทั่วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone) มาแล้วกว่า 14 ปี
 • ทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ตรงหลากหลายประเภททรัพย์สิน เช่น เคยบริหารทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้า(Industrial) และทรัสต์สินประเภทศูนย์การค้า (Retail)
 • มีระบบการปฎิบัติงานที่มีมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด การจัดหาผู้เช่าใหม่ ประสานงาน อำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้เช่าขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการเขตปลอดอากรในแบบ one stop service

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายงานต่างๆ 4 ฝ่ายหลัก ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน และฝ่ายกำกับตรวจสอบบริหารและจัดการความเสี่ยง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ค่านิยมหลัก

Prospect RM: PRM

Professional Management: มืออาชีพ

 • บริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมืออาชีพให้ทัดเทียมกับกองทรัสต์ในต่างประเทศ
 • บริหารจัดการกองทรัสต์ภายใต้การจัดการ ให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหน่วย สร้างความเติบโตในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

Responsibility: ความรับผิดชอบ

 • ดูแลจัดการการดำเนินงานของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์และสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องให้กับนักลงทุนและผู้ที่สนใจที่จะลงทุนในกองทรัสต์
 • ใส่ใจกับคำถามหรือข้อสงสัยของทั้งผู้ถือหน่วย นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

Maintain Discipline: รักษาคุณภาพการบริหารจัดการ

 • สรรหาทรัพย์สินที่มีคุณภาพสูง กระแสรายได้ที่แข็งแกร่ง จากหลากหลายเจ้าของ และหลากหลายประเภททรัพย์สิน เข้ามาในพอร์ตการลงทุนของกองทรัสต์
 • ดูแลให้มาตราฐานการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงการลงทุนอยู่ในระดับที่ดีตามมาตราฐานที่ตั้งไว้
คณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหาร

PRM นำโดยคณะกรรมการและทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มานานหลายทศวรรษ

อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการบริหารจัดการกองทรัสต์โดยตรง ทำให้เข้าใจภาพรวมของกองทรัสต์เป็นอย่างดี

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

คุณรัชนี มหัตเดชกุล
กรรมการ

คุณรัชนี มหัตเดชกุล

คุณผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา
กรรมการอิสระ

คุณผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา

คุณอรอนงค์ ชัยธง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการปฎิบัติงาน

คุณอรอนงค์ ชัยธง

คุณพงษ์พันธุ์ กรรณสูต
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์

คุณพงษ์พันธุ์ กรรณสูต

คุณธรรมนูญ โล่กันภัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์

คุณธรรมนูญ โล่กันภัย

คุณสุนิสา สำเภา
หัวหน้าฝ่ายกำกับตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยง

คุณสุนิสา สำเภา

คุณศิริรัตนา ม่อนคุต
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์

คุณศิริรัตนา ม่อนคุต

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและเชื่อมั่นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

เอกสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ