EN TH
ข้อมูลบริษัท

Overview

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ (Prospect REIT Management: PRM) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 10,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 PRM ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)

PRM มีความมุ่งมั่นอย่างสูงในการบริหารจัดการ REIT อย่างมืออาชีพและมีการเติบโตพร้อมกับมีผลตอบแทนที่ดีที่สุด อย่างสม่ำเสมอให้กับนักลงทุน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท
29 พฤศจิกายน 2562
ก.ล.ต. เห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจเป็น ผู้จัดการกองทรัสต์
26 มีนาคม 2563
A specialist approach

ทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการบริหารจัดการ REIT บริหารงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager)

 • ทีมงานมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร REIT และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทั้งในส่วนของผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ทรัสตี (Trustee) และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ทำให้เข้าใจภาพรวมของ REIT เป็นอย่างดี
 • ทีมงานมีประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อการลงทุนหลากหลายประเภท เช่น ประเภททรัพย์สิน อาคารโรงงานและคลังสินค้า (Industrial), สำนักงานให้เช่า(Office), ศูนย์การค้า(Retail) และ โรงแรม (Hospitality) มีมุมมองที่หลากหลายมาช่วยบริหารจัดการ REIT ได้

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)

 • ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจและบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูป และศูนย์กระจายสินค้าให้เช่า รวมถึงการบริหารเขตประกอบอุตสาหกรรมทั้งเขตประกอบการทั่วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone) มาแล้วกว่า 14 ปี
 • ทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ตรงหลากหลายประเภททรัพย์สิน เช่น เคยบริหารทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้า(Industrial) และทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้า (Retail)
 • มีระบบการปฎิบัติงานที่มีมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด การจัดหาผู้เช่าใหม่ ประสานงานอำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้เช่าแบบ one stop service

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายงานต่างๆ 4 ฝ่ายหลัก ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน และฝ่ายกำกับตรวจสอบบริหารและจัดการความเสี่ยง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ค่านิยมหลัก

Prospect REIT Management: PRM

Professional Management: มืออาชีพ

 • บริหารจัดการ REIT อย่างมืออาชีพให้ทัดเทียมกับ REIT ในต่างประเทศ
 • บริหารจัดการ REIT ภายใต้การจัดการให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหน่วย สร้างความเติบโตในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

Responsibility: ความรับผิดชอบ

 • ดูแลจัดการการดำเนินงานของ REIT อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักลงทุนและผู้ที่สนใจที่จะลงทุนใน REIT
 • ใส่ใจกับคำถามหรือข้อสงสัยของทั้งผู้ถือหน่วย นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

Maintain Discipline: รักษาคุณภาพการบริหารจัดการ

 • สรรหาทรัพย์สินที่มีคุณภาพสูง กระแสรายได้ที่แข็งแกร่ง จากหลากหลายเจ้าของ และหลากหลายประเภททรัพย์สิน เข้ามาในพอร์ตการลงทุนของ REIT
 • ดูแลให้มาตราฐานการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงการลงทุนอยู่ในระดับที่ดีตามมาตราฐานที่ตั้งไว้
คณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหาร

PRM นำโดยคณะกรรมการและทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มานานหลายทศวรรษ

อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการบริหารจัดการ REIT โดยตรง ทำให้เข้าใจภาพรวมของ REIT เป็นอย่างดี

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
ประธานกรรมการ

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

คุณรัชนี มหัตเดชกุล
กรรมการ

คุณรัชนี มหัตเดชกุล

คุณผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา
กรรมการอิสระ

คุณผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา

คุณอรอนงค์ ชัยธง (รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณอรอนงค์ ชัยธง (รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยง)

คุณพงษ์พันธุ์ กรรณสูต
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์

คุณพงษ์พันธุ์ กรรณสูต

คุณสุนิสา สำเภา
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน

คุณสุนิสา สำเภา

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและเชื่อมั่นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

เอกสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านว่า บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และเทียบเท่ามาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม