กอง REIT ที่เราบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

PROSPECT

มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
3,626.46
ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ชื่อกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล

สปอนเซอร์
  • บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“PD”)
  • บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“FNS”)
แหล่งเงินทุน
  • การระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 2,450 ล้านบาท (70%)
  • เงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 1,050 ล้านบาท (30%)
หมวดธุรกิจ

กองทรัสต์อุตสาหกรรม

ระยะเวลาลงทุน

นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการ BFTZ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2582 (สิทธิการเช่าประมาณ 19 ปี)

Assets Portfolio

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรกอยู่ภายในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) เป็นทรัพย์สินคุณภาพสูง ตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งดีและมีศักยภาพ บนถนนบางนาตราด กม. 23 ไม่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ สะดวกในการติดต่อธุรกิจและขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางอากาศ เป็นจุดยุทธศาสตร์ ศูนย์กลางอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และเป็นจุดเชื่อมโยงฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

จุดเด่นและภาพรวมของการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
บาทต่อหน่วย
เงินจ่ายออกให้ผู้ถือหน่วย
(รอบการดำเนินงาน 1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64)

โครงการ BFTZ ประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม (“เขตประกอบการทั่วไป (General Zone)”) และเขตปลอดอากร (Free Zone) ได้รับอนุมัติให้เป็นเขตปลอดอากรจากกรมศุลกากร และเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเขต Free Zone จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า อากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก ประกอบด้วยอาคารอาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก และอาคาร Built-to-Suit จำนวน 63 หลัง 183 ยูนิต พื้นที่ให้เช่ารวม 219,116.0 ตร.ม. แบ่งเป็น

  1. เขตปลอดอากร 134,417.0 ตร.ม. หรือ 61%
  2. เขตประกอบการทั่วไป 84,699.0 ตร.ม. หรือ 39%
www.prospectreit.com