กองทรัสต์ที่เราบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

PROSPECT

มูลค่าการเข้าลงทุน
3,500
ล้านบาท
(มูลค่าดังกล่าวได้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทรัสต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว)
ชื่อกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล

สปอนเซอร์
  • บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“PD”)
  • บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“FNS”)
แหล่งเงินทุน
  • การระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 2,450 ล้านบาท (70%)
  • เงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 1,050 ล้านบาท (30%)
หมวดธุรกิจ

กองทรัสต์อุตสาหกรรม

ระยะเวลาลงทุน

นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการ BFTZ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2582 (สิทธิการเช่าประมาณ 19 ปี)

Assets Portfolio

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรกอยู่ภายในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) เป็นทรัพย์สินคุณภาพสูง ตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งดีและมีศักยภาพ บนถนนบางนาตราด กม. 23 ไม่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ สะดวกในการติดต่อธุรกิจและขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางอากาศ เป็นจุดยุทธศาสตร์ ศูนย์กลางอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และเป็นจุดเชื่อมโยงฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

จุดเด่นและภาพรวมของการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563
ร้อยละ
ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก

โครงการ BFTZ ประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม (“เขตประกอบการทั่วไป (General Zone)”) และเขตปลอดอากร (Free Zone) ได้รับอนุมัติให้เป็นเขตปลอดอากรจากกรมศุลกากร และเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเขต Free Zone จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า อากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก ประกอบด้วยอาคารอาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก และอาคาร Built-to-Suit จำนวน 63 หลัง 183 ยูนิต พื้นที่ให้เช่ารวม 219,116.0 ตร.ม. แบ่งเป็น

  1. เขตปลอดอากร 134,417.0 ตร.ม. หรือ 61%
  2. เขตประกอบการทั่วไป 84,699.0 ตร.ม. หรือ 39%
www.prospectreit.com